Slokas – Temple’s Devatas

 

 

Šlokas of the Temple’s Devatas

About the Devatas at the TempleREAD MORE

Šri Mahã Ganapaticlick here
Šri Ganeša Kumbha Chandikešwararclick here
Šri Šivaclick here
Šri Šiva Dhvani Chandikešwararclick here
Šri Pãrvaticlick here
Šri Kãmãkshiclick here
Šri Kãmãkshi (Utsavar)click here
Šri Shanmukhaclick here
Šri Venkatešwaraclick here
Šri Mahã Lakshmiclick here
Šri Hanumãnclick here
Šri Saraswaticlick here
Šri Rãmãclick here
Šri Krishnaclick here
Šri Gayatriclick here
Šri Devi Khodiyãr Mãtãclick here
Šri Ayyappaclick here
Šri Agastyarclick here
Šri Durgaclick here
Šri Chandrasekara / Ãnandavalliclick here
Šri Dakshinãmoorthyclick here
Šri Natarãjaclick here
Šri Swarna Bhairavarclick here
Šri Sudaršanaclick here
Šri Narasimhaclick here
Šri Satyanãrãyanaclick here
Šri Dhanvantariclick here
Šri Garudaclick here
Šri Nãgendraclick here
Šri Navagrahaclick here
Šri Raghavendraclick here

 

 

 


Šri Mahã Ganapati

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कॊटि समप्रभ ।
निर्विघ्नं कुरुमॆ दॆव सर्व कार्यॆषु सर्वदा ॥

vakra tuṇda mahãkãya soorya koti samaprabha |
nirvighnam kurumé déva sarva kãryéšu sarvadha ||

Oh Lord with the curved trunk and a huge body, and the effulgence of a billion Suns, always remove the obstacles of all my undertakings all the time.
Go to top

 

 

 

Šri Ganeša Kumbha Chandikešwarar

कुम्भचण्डश्चतुर्बाहुः टङ्कशूलासि दण्डधृक् ।
रक्तवर्णो महादीप्तो भद्रपीठो परिस्थितः ॥

kumbhacandašcaturbãhuh tankašulãsidandadhrik |
raktavarno mahãdipto bhadrapithopari sthitah ||

I pray to Šri Ganeša Kumbha Chandikešwara who is meditating, seated on a lotus base closely to the shrine, holding an axe, spear and stick, blazing in red color and as a noble person, to ensure in getting the blessings of Šri Maha Vallabha Ganapati through him, as a result of my Ganapati Pooja.
Go to top

 

 

 

Šri Šiva

नमस्तॆ अस्तु भगवान् विश्वॆश्वराय महादॆवाय
त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय
कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय
सर्वॆश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादॆवाय नम:

namasté astu bhagavan višvéswarãya, mahãdévãya, tryambakãya,
tripurantakãya, trikãlãgni-kãlãya, kãlãgni-rudrãya, neela-kantãya,
mrityun-jayãya, sarvešvarãya, sadã-šivãya šriman mahã-dévãya namaha ||

Salutation to you Oh Lord the master of the universe the great lord the three eyed one the destroyer of Tripura the extinguisher of the tri-kãla fire and the fire of death the blue necked one, the victor over death, the Lord of all, the ever-auspicious one, the glorious Lord of all deities.
Go to top

 

 

 

Šri Šiva Dhvani Chandikešwarar

नीलकण्ठ पतांबोज पदस्फुरित मानस ।
शिवपूजाफलं देहि ध्वनिचण्ड नमोस्तुते ॥

nilakantha patãṁboja padasphurita mãnasa |
šivapujãphalam dehi dhvanicanda namostute ||

I pray to Šri Šiva Dhvani Chandikešwara who is meditating, seated on a lotus base, holding a triumph, shining body and mind, to ensure in getting the blessings of Šri Šiva (known as Nilakantha) through him, as a result of my Šiva Pooja.
Go to top

 

 

 

Šri Pãrvati

माता च पार्वती दॆवि पिता दॆवॊ महॆश्वर:।
बान्धवा: शिव भक्ताच स्वदॆशॊ भुवनत्रयम्॥

mãtã cha pãrvati devi pitã devo mahešwara: |
bãndhavã: šiva bhaktãcha svadésho bhuvanatryam ||

Goddess Pãrvati is the divine mother, Lord Šiva the divine father, and the devotees are the relatives. The three worlds are created by you and we all reside on the land of such divine beings.
Go to top

 

 

 

 

Šri Kãmãkshi

सर्व मङ्गल माङ्गल्यॆ शिवॆ सर्वार्थ सादकॆ।
शरण्यॆ त्रयम्बकॆ गौरि नारायणि नमॊस्तुतॆ॥

sarva mangala mãngalye šive sarvãrtha sãdaké |
šaranyé tryambaké gowri nãrãyani namostuté ||

Salutation to you O Devi, who is the auspiciousness of all that is auspicious, who is the consort of Lord Šiva, who is the means of accomplishing all desires, who is the refuge of all, who is three-eyed and who is the fair-complexioned one.
Go to top

 

 

 

Šri Kãmãkshi (Utsavar)

सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनि |
गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते ||

srushti stithi vinãšãnam šakti bhooté sanãtani |
gunãšrayé gunamayé nãrãyanee namostu té ||

Salutations to Devi, the eternal power behind Creation, Preservation and Destruction, who is the repository and embodiment of all good qualities..
Go to top

 

 

 

Šri Shanmukha

ज्ञानशक्तिधर स्कन्द वल्लि कल्याण सुन्दर
दॆवसॆना मन: कान्त कार्तिकॆया नमॊस्तुतॆ

gñãnašaktidhara skanda valli kalyãna sundara
devasenã mana: kãnta kãrtikeya namostute

Salutations to Lord Kãrtikeya, Who is known as Skanda, and holds the spear of wisdom, is the beloved of the beautiful Goddess Valli, and Who has captured the heart of Goddess Devasenã.
Go to top

 

 

 

Šri Venkatešwara

विना वॆङ्कटॆशं न नाथॊ न नाथ:
सदा वॆङ्कटॆशं स्मरामि स्मरामि ।
हरॆ! वॆङ्कटॆश! प्रसीद प्रसीद
प्रियं वॆङ्कटॆश! प्रयच्छ प्रयच्छ ॥

vinã venkatešam nanãtho nanãtha
sadhã venkatešam smarãmi smarãmi
haré venkateša praseedha praseedha
priyam venkateša prayaccha prayaccha

There is no other Lord for me other than Lord Venkatešwara. I always remember and meditate on Him. Lord Venkateša, please show me mercy, and give me all that is good and pleasant.
Go to top

 

 

 

Šri Mahã Lakshmi

नमस्तॆऽस्तु माहामायॆ श्रीपीठॆ सुरपूजितॆ।
शङ्खचक्रगदाहस्तॆ महालक्ष्मि नमॊऽस्तु तॆ॥

namasté’stu mahãmãyé šrīpeeté surapoojité
šankha-chakra-gadã-hasté Mahã Lakshmi namo’stu té

Salutations to you, O Mahã Lakshmi, Who is all power, and is the seat of wealth, is worshiped by the gods; and has a shell, a disc, and a mace in her hands.
Go to top

 

 

 

Šri Hanumãn

मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शिरसा नममि ।

manojavam māruta-tulya-végam
jiténdriyam buddhi-matām varishṭham
vātātmajam vānara-yootha-mukhyam
śri-rāma-dhootham śirasā namāmi

I bow my head to and salute Lord Hanumān, Who can think as fast as the wind, can control his senses, is, the best among the intelligent, the son of the wind god, the commander-in-chief of the monkey army, and the messenger of Lord Rãma.
Go to top

 

 

 

Šri Saraswati

सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदॆ कामरूपिणि।
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मॆ सदा॥

saraswati namastubhyam varadé kãma-roopini
vidhyãrambham karishyãmi siddhir-bhavatu mé sadã

Salutations to you, O Goddess Saraswati, Who is the giver of boons, and Who has a beautiful form! I begin my studies. Let there be success (the right understanding) for me always.
Go to top

 

 

 

Šri Rãmã

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वॆधसॆ ।
रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतयॆ नम: ॥

rãmãya rãma-bhadrãya rãma-chandrãya védhasé |
raghunãthãya nãthãya seethãyãḥ patayé namah  ||

Salutations to Lord Rãmã, who is auspiciousness, who is in the form of the shining light (present in all beings), who is the creator, who is the Lord of the Raghu clan, the Lord of all beings, and the husband of Sita.
Go to top

 

 

 

Šri Krishna

वसुदॆवसुतं दॆवं कंसचाणूरमर्दनम्।
दॆवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दॆ जगद्गुरुम्॥

vasudéva-sutam dévam kamsa-chãnoora-mardanam |
dévaki-paramãnandam krishnam vandé jagad-gurum ||

I salute Lord Krishna, the Lord of the world, son of Vasudeva, destroyer of Kamsa and Chãnoora, and the greatest joy of Devaki (His mother).
Go to top

 

 

 

Šri Gayatri
श्री गायत्री जगन्माता परब्रह्म स्वरूपिणी |
परमार्थ प्रदा जप्या ब्रह्मतेजो विवर्धिनी ||

šri gãyatri jaganmãtã parabrahma svarupini |
paramãrtha pradã japyã brahmatejo vivardhini ||

O! Šri Gãyatri Devi, mother of the universe, the supreme being, emerged as a true bestower, generous being, a great cosmos, carries all our loads of sins. I bow to you and offer my prayers.
Go to top

 

Šri Devi Khodiyãr Mãtã

या देवी सर्व भूतेषु मात्रु रूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:॥

ya devi sarva bhuteshu mãtru rupena samsthitã |
namastasyai namastasyai namastasyai namo namah ||

To that Goddess Devi, who in all being, abide in the form of Mother, salutations to her, again and again.
Go to top

 

Šri Ayyappa

लोक वीरं महा पूज्यं सर्व-रक्षा-करं विभुम्।
पार्वती हृदयानन्दं शास्तारं प्रणमान्यहम्॥

loka veeram mahã poojyam sarva-rakshã-karam vibhum
pãrvathi hridayãnandam šãsthãram pranamãmyaham

My salutations to Šãstha, who is the warrior of the world, who is greatly worshiped, who protects everyone and who gives happiness to Pãrvati’s heart.
Go to top

 

 

 

Šri Agastyar

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः

akhanda-mandalãkãram vyãptam yena charãcharam
tatpadam daršitam yenã tasmai śri-guravé namaha

Salutations to that Guru, who showed me the adobe, made me to realize Him, whose form is universe, pervading in all that are movable and immovable.
Go to top

 

 

 

Šri Durga

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते ।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते ||

sarvasva roopé sarveše sarva-šakti-samanvité
bhayébhya-strãhi no devi durgé devi namostu té

My Salutations to you O Durga Devi, you are the personifications of all forms, the Goddess of all, possessor of all energy, kindly protect us from all fears.
Go to top

 

 

 

Šri Chandrasekara / Ãnandavalli

नमशिवाभ्यां नव यौवनाभ्याम्
पपस्पराश्लिष्ट वपुर्धराभ्याम्
नगेन्द्रकन्या वृष केतनाभ्याम्
नमो नम शङ्कर पार्वतिभ्याम्

namašivãbhyãm nava yauvanãbhyãm
parasparãšlishta vapur dharãbhyãm
nagendrakanyã vrusha ketanãbhyãm
namo nama šankara pãrvatibhyãm

Salutations to Lord Šiva and Pãrvati, who are always fresh as youth, embrace each other, Pãrvati the daughter of the mountain, Šiva whose symbol/flag is a bull, salutations to Šankara and Pãrvati again.
Go to top

 

 

 

Šri Dakshinãmoorthy

गुरवॆ सर्व-लॊकानां भिषजॆ भव-रॊगिनाम्
निधयॆ सर्व-विद्यानां दक्षिणामूर्तयॆ नम:

gurave sarva-lokãnãm bhišaje bhava-roginãm
nidhaye sarva-vidhyãnãm dakshinãmoortaye namaha

Salutations to Lord Dakshinãmoorthy, Who is the teacher of all the worlds, the remover of all sorrows born of limitations, and the abode of all learning.
Go to top

 

 

 

Šri Natarãja

कृपा समुद्रम् सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वति वामभागम् |
सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं चिदंबरेशं हृदि भावयामि ||

krupā samudhram sumukham trinethram jatādharam pārvati vāmabhāgam |
sadašivam rudramanantharoopam šivachidambarešam hrudhibhāvayāmi ||

Salutations to Lord of Chidambaram, who is an ocean of compassion, has a pleasant face, three eyes, matted hair and Goddess Šri Pãrvati on His left side, is always peaceful, fierce and has an endless shape.
Go to top

 

 

 

Šri Swarna Bhairavar

स्वर्णाकर्षण भैरवं दॆव सर्व शक्ति समन्वितम् |
सर्वाभिष्ट बलं दॆहि श्री क्षॆत्रबल नमॊस्तुतॆ ||

swarnãkarshana bhairavam devam sarva šakti saman-vitham |
sarvãbheeshtha balam dehi šri kshetrapãla namostuté ||

Salutations to Lord Swarnãkarshana Bhairavar, Who is the source of all energies/power, give us your grace to fulfill all our wishes, Who is in guard of the Temple.
Go to top

 

 

 

Šri Sudaršana

सहस्रादित्य सङ्काशं
सहस्र वदनं प्रभुम्।
सहस्रादं सहस्रारं
प्रपद्यॆऽहं सुदर्शनम्॥

sahasrãditya sankãšam
sahasra vadanam prabhum
sahasrãdam sahasrãram
prapadhyé(a)ham sudaršanam

I unconditionally surrender at the feet of Lord Sudaršana who has the effulgence (appearance) of thousands of suns emanating from His thousands of faces and one with thousands of spokes in His wheel-like form.
Go to top

 

 

 

Šri Narasimha

उग्रं वीरं महा-विष्णुं
ज्वलन्तं सर्वतॊ मुखम्।
नृसिम्हं भीषनम् भद्रं
मृत्यॊर् मृत्युं नमाम्यहम्॥

ugram veeram mahã-vishnum
jvalantam sarvato mukham
nrusimham bheeshanam bhadram
mrutyor mrutyum namãmyaham

I bow to thee, Lord Narasimha, an avatar (form) of Mahã Vishnu, Who is ferocious, chivalrous, radiant faced, omnipresent, and Who bestows auspiciousness and removes (our) birth and death cycles.
Go to top

 

 

 

Šri Satyanãrãyana

सत्यनारायणं देवं वन्देहं कामदं प्रियं
लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमॊ नम:

Satyanãrãyanam devam vandeham kãmadam priyam
leelayã vithatham višwam yena tasmai namo namaha

I pray to Lord Satyanãrãyana to fulfill our wishes. I bow to the Lord Who, by His many incarnations, can be seen everywhere in this world.
Go to top

 

 

 

Šri Dhanvantari

नमामि धन्वन्तरिं आदि देवं
सुरासुर वन्दितं पाद पद्मम्।
लोके जरा रुग् भय मृत्यु नाशकं
दातारम् एषां विविध औषादीनाम्॥

namãmi dhanvantarim ãdi devam
surãsura vanditam pãda padmam
loké jarã rug bhaya mrityu nãšakam dãthãram eshãm vividha aushadhinãm

I pray to Lord Dhanvantari, my primary Lord, Whose lotus feet is worshiped by both the Dévãs and the asurãs, and with the various medicines He gives, He removes the fear of miseries from diseases, old age and death.
Go to top

 

 

 

Šri Garuda

कुङ्कुमाङ्कित-वर्णाय
कुन्देन्दु-धवलाय च।
विष्णुवाह नमस्तुभ्यं
पक्षि-राजाय ते नम:॥

kunkumãngitavarnãya
kundendudhavalãya cha
vishnuvãha namastubhyam
pakshi rãjãya té namaha

Salutations to the king of birds and the vãhanã (vehicle) of Vishnu, Garuda, Who is red-colored like vermilion (kunkuma) and white like the jasmine flower and the moon.
Go to top

 

 

 

Šri Nãgendra
(Sarpa Dosha Nivãrana šloka)

अनन्तॊ वासुकि: शॆश: पद्मनाभश्च कम्बळ: सङ्कल्पालॊ धार्तराश्ट्र: |
तक्शक: कालियस्तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मानम् ||

ananto vãsuki: šeša: padmanãbhašcha kambala: šankhapãlo dhãrtarãštra: |
takšaka: kãliyastathã ethãni navanãmãni nãgãnãm cha mahãtmãnam ||

Salutations to Ananta, Vãsuki, Šeša, Padmanãbha, Kambala, Šankapãla, Dhãtarãštra, Takšaka, and Kaliya, Who are the nine great snakes of all snakes.
Go to top

 

 

 

Šri Navagraha

आदित्यायच-सॊमाय मङ्गलाय-बुधायच।
गुरु-शुक्र-शनिभ्यश्च राहवॆ-कॆतवॆ नम: ||

ãdityãyacha-somãya mangalãya-budhãyacha |
guru-šukra-šanibhyašcha rãhavé-kétavé namaha ||

I bow to (the planets) the Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, and Saturn, and Rãhu and Ketu.
Go to top

 

 

 

Šri Raghavendra

पूज्याय राघवॆन्द्राय सत्य धर्म रथायच |
भजतां कल्प-वृक्षाय नमतां काम-धॆनवॆ ||

poojyãya rãghavendrãya satya dharma rathãyacha |
bhajathãm kalpa-vrukshãya namathãm kãma-dhenavé ||

Salutations to Šri Rãghavendra, Who is always in the path of truth and dharma. Like the wish-fulfilling Kalpavruksha tree and the wish-fulfilling Kãma-dhenu cow, He fulfills the wishes of those Who pray and chant His name.
Go to top

preloader