Committees

Temple Committees

BOARD OF TRUSTEES (BOT)
Dr. Chitti R. Moorthy, Chairman
Dr. Uma Mysorekar, President
Mr. Ramaswamy P. Mohan, Secretary/Treasurer
Mr. Haresh Sajnani
Dr. Pailla Malla Reddy
Ms. Prema Aier
Mr. Raj Sundaram
Mr. Shailesh Jain
Mr. Pankaj Mistry
Dr. Saimamba Veeramachaneni

OPERATIONS COMMITTEE
Dr. Uma Mysorekar, President
Mrs. Indira Narasimharajan
Mrs. Radhika Mohan
Mr. P. Selvanathan
Mr. Krishna N. Murthy
Mr. Narendra Desai
Dr. K. Balasubramanian
Mr. Arun Kumar
Mr. Sanjay Attada
Mr. Vinay Dayal
Mrs. Shrividya Iyer
Mr. Chandrasekhar Vellur
Mr. Venkatakrishnan Sathiyamoorthy
Mr. Prasad Venkatakrishnan
Mr. Vishwanathan Rajagopalan
Mrs. Jaya Sivamurthy
Mr. Srinivas Vasanthapuram
Mr. Shankar Balasubramanian
Ms. Malathi Raghavendran

ADVISORY COUNCIL
Dr. Uma Mysorekar
Dr. Muthiah Sukumaran
Dr. Gaddam Reddy
Dr. Sai Veeramachaneni
Dr. Bhavani Srinivasan
Dr. Hemalata Sabapathy

preloader